Gdy­by kąpiel po­magała na ka­ca, by­libyśmy naj­czys­tszym na­rodem na świecie.


gdy­by-kąpiel-po­magała-na ka­ca-by­libyśmy-naj­czys­tszym-na­rodem-na świecie
jerzy woydyłłogdy­bykąpielpo­magałana ka­caby­libyśmynaj­czys­tszymna­rodemna świeciegdy­by kąpielkąpiel po­magałapo­magała na ka­caby­libyśmy naj­czys­tszymnaj­czys­tszym na­rodemna­rodem na świeciegdy­by kąpiel po­magałakąpiel po­magała na ka­caby­libyśmy naj­czys­tszym na­rodemnaj­czys­tszym na­rodem na świeciegdy­by kąpiel po­magała na ka­caby­libyśmy naj­czys­tszym na­rodem na świecie

Gdy­by większość Po­laków w obec­nej sy­tuac­ji wkroczyła na drogę praw­dy, sta­libyśmy się na­rodem wol­nym już teraz. -ks. Jerzy Popiełuszko
gdy­by-większość-po­laków-w obec­nej-sy­tuac­ji-wkroczyła-na drogę-praw­dy-sta­libyśmy ę-na­rodem-wol­nym-już-teraz
Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby. -PróbujPatrzećKolorowo
naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby
Gdy­by miłość za­bijała, czy By­libyśmy w sta­nie kochać ?  -Ryder
gdy­by-miłość-za­bijała-czy-by­libyśmy-w sta­nie-kochać-