Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić.


gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-mądre-rzeczy-wielu-za­pom­niałoby-mówić
karol bunschgdy­byludziemówi­lityl­komądrerzeczywieluza­pom­niałobymówićgdy­by ludzieludzie mówi­limówi­li tyl­kotyl­ko mądremądre rzeczywielu za­pom­niałobyza­pom­niałoby mówićgdy­by ludzie mówi­liludzie mówi­li tyl­komówi­li tyl­ko mądretyl­ko mądre rzeczywielu za­pom­niałoby mówićgdy­by ludzie mówi­li tyl­koludzie mówi­li tyl­ko mądremówi­li tyl­ko mądre rzeczygdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądreludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy

Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach, na których się znają - na świecie byłoby bar­dzo cicho.W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle.