Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach, na których się znają - na świecie byłoby bar­dzo cicho.


gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-o spra­wach-na których ę-znają- na świecie-byłoby-bar­dzo-cicho
giovanni guareschigdy­byludziemówi­lityl­koo spra­wachna których sięznają na świeciebyłobybar­dzocichogdy­by ludzieludzie mówi­limówi­li tyl­kotyl­ko o spra­wachna których się znają na świecie byłobybyłoby bar­dzobar­dzo cichogdy­by ludzie mówi­liludzie mówi­li tyl­komówi­li tyl­ko o spra­wach na świecie byłoby bar­dzobyłoby bar­dzo cichogdy­by ludzie mówi­li tyl­koludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach na świecie byłoby bar­dzo cichogdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach

Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho. -Giovanni Guareschi
gdyby-ludzie-mówili-tylko-o-sprawach-na-których-ę-znają-na-świecie-byłoby-bardzo-cicho
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. -Groucho Marx
gdyby-wszyscy-politycy-mówili-jedynie-o-sprawach-na-których-ę-znają-byłoby-o-wiele-ciszej-na-świecie
Jeśli ktoś nie dba zbyt­nio o prawdę w spra­wach drob­nych, nie można mu ufać w spra­wach istotnych. -Albert Einstein
jeśli-ktoś-nie dba-zbyt­nio-o prawdę-w spra­wach-drob­nych-nie można-mu ufać-w spra­wach-istotnych