Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak.


gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy
jostein gaardergdy­byludzkimózgbyłtakpros­tyże mog­li­byśmygo zro­zumiećby­libyśmywte­dygłupiże nie zro­zumieli­byśmygo i takgdy­by ludzkiludzki mózgmózg byłbył taktak pros­tyże mog­li­byśmy go zro­zumiećby­libyśmy wte­dywte­dy taktak głupiże nie zro­zumieli­byśmy go i takgdy­by ludzki mózgludzki mózg byłmózg był takbył tak pros­tyby­libyśmy wte­dy takwte­dy tak głupigdy­by ludzki mózg byłludzki mózg był takmózg był tak pros­tyby­libyśmy wte­dy tak głupigdy­by ludzki mózg był takludzki mózg był tak pros­ty

Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie. -Thomas Alva Edison
gdy­byśmy-ro­bili-wszys­tkie-rzeczy-które-jes­teśmy-w sta­nie-zro­bić-wpra­wili­byśmy ę-w og­romne-zdumienie
Szko­da że ty­le cza­su nam zaj­mu­je jedze­nie i spa­nie, za ten czas mog­li­byśmy zro­bić ty­le rzeczy.... -daniello
szko­da-że ty­-cza­su-nam-zaj­mu­-jedze­nie-i spa­nie-za ten-czas-mog­li­byśmy-zro­bić-ty­-rzeczy