Gdy­by mężczyźni widzieli naj­pierw w ko­biecie wy­rozu­miałość, cier­pli­wość i zro­zumienie wte­dy roz­miar bius­tu, czy obwód bioder nie miałby za­pew­ne naj­mniej­sze­go znaczenia...


gdy­by-mężczyź-widzieli-naj­pierw-w ko­biecie-wy­rozu­miałość-cier­pli­wość-i zro­zumienie-wte­dy-roz­miar-bius­-czy-obwód
kate-emgdy­bymężczyźniwidzielinaj­pierww ko­bieciewy­rozu­miałośćcier­pli­wośći zro­zumieniewte­dyroz­miarbius­tuczyobwódbiodernie miałbyza­pew­nenaj­mniej­sze­goznaczeniagdy­by mężczyźnimężczyźni widzieliwidzieli naj­pierwnaj­pierw w ko­bieciew ko­biecie wy­rozu­miałośćcier­pli­wość i zro­zumieniei zro­zumienie wte­dywte­dy roz­miarroz­miar bius­tuczy obwódobwód bioderbioder nie miałbynie miałby za­pew­neza­pew­ne naj­mniej­sze­gonaj­mniej­sze­go znaczeniagdy­by mężczyźni widzielimężczyźni widzieli naj­pierwwidzieli naj­pierw w ko­biecienaj­pierw w ko­biecie wy­rozu­miałośćcier­pli­wość i zro­zumienie wte­dyi zro­zumienie wte­dy roz­miarwte­dy roz­miar bius­tuczy obwód bioderobwód bioder nie miałbybioder nie miałby za­pew­nenie miałby za­pew­ne naj­mniej­sze­goza­pew­ne naj­mniej­sze­go znaczenia

Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
I pew­ne­go dnia kiedy roz­ma­wialiśmy o naj­mniej­szych błahos­tkach zro­zumiałam, że są ważniej­sze spra­wy niż TY. -szaralalka
i pew­ne­go-dnia-kiedy-roz­­wialiśmy-o naj­mniej­szych-błahos­tkach-zro­zumiałam-że są ważniej­sze-spra­wy-ż-ty
Cier­pli­wość: naj­nudniej­sza for­ma rozpaczy. -Julian Tuwim
cier­pli­wość-naj­nudniej­sza-for­-rozpaczy
Cier­pli­wość: naj­trud­niej­sza for­ma rozpaczy. -Julian Tuwim
cier­pli­wość-naj­trud­niej­sza-for­-rozpaczy
Cier­pli­wość jest siłą w jej naj­wyższej potencji. -Gertrud von le Fort
cier­pli­wość-jest łą-w jej-naj­wyższej-potencji
`Naj­pięknie­sze dzieło jest wte­dy gdy z niecier­pli­wością cze­kamy na więcej. -bluecaffe
`naj­pięknie­sze-dzieło-jest wte­dy-gdy-z niecier­pli­wośą-cze­kamy-na więcej