Gdy­by młodość wie­działa, gdy­by sta­rość mogła.


gdy­by-młodość-wie­działa-gdy­by-sta­rość-mogła
henri estiennegdy­bymłodośćwie­działagdy­bysta­rośćmogłagdy­by młodośćmłodość wie­działagdy­by sta­rośćsta­rość mogłagdy­by młodość wie­działagdy­by sta­rość mogła

Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza.Młodość mu­si się wyszu­mieć, sta­rość - wygderać.Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami.Sta­rość po­siada te sa­me ape­tyty, co młodość, tyl­ko nie te sa­me zęby.Na sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu.