Gdy­by można było zos­ta­wić swój mózg przed wyjściem na im­prezę ludzie zos­ta­wili by także używki. Dziw­ny świat 


gdy­by-można-było-zos­­wić-swój-mózg-przed-wyjściem-na im­prezę-ludzie-zos­­wili-by także-używki-dziw­ny-świat 
ciepłylologdy­bymożnabyłozos­ta­wićswójmózgprzedwyjściemna im­prezęludziezos­ta­wiliby takżeużywkidziw­nyświat gdy­by możnamożna byłobyło zos­ta­wićzos­ta­wić swójswój mózgmózg przedprzed wyjściemwyjściem na im­prezęna im­prezę ludzieludzie zos­ta­wilizos­ta­wili by takżeby także używkidziw­ny świat gdy­by można byłomożna było zos­ta­wićbyło zos­ta­wić swójzos­ta­wić swój mózgswój mózg przedmózg przed wyjściemprzed wyjściem na im­prezęwyjściem na im­prezę ludziena im­prezę ludzie zos­ta­wililudzie zos­ta­wili by takżezos­ta­wili by także używkigdy­by można było zos­ta­wićmożna było zos­ta­wić swójbyło zos­ta­wić swój mózgzos­ta­wić swój mózg przedswój mózg przed wyjściemmózg przed wyjściem na im­prezęprzed wyjściem na im­prezę ludziewyjściem na im­prezę ludzie zos­ta­wilina im­prezę ludzie zos­ta­wili by takżeludzie zos­ta­wili by także używkigdy­by można było zos­ta­wić swójmożna było zos­ta­wić swój mózgbyło zos­ta­wić swój mózg przedzos­ta­wić swój mózg przed wyjściemswój mózg przed wyjściem na im­prezęmózg przed wyjściem na im­prezę ludzieprzed wyjściem na im­prezę ludzie zos­ta­wiliwyjściem na im­prezę ludzie zos­ta­wili by takżena im­prezę ludzie zos­ta­wili by także używki

Wy­jeżdżając wczo­raj z do­mu, zos­ta­wiłem więcej rzeczy niż zwyk­le. I to tych, które lu­bię. Po­myślałem, że jeśli człowiek ucieka, to także po­winien zos­ta­wić coś za sobą. Most, dzięki które­mu nie będzie mu­siał pływać wpław po nieo­cze­kiwa­nym powrocie.Sta­raj­cie się zos­ta­wić ten świat choć trochę lep­szym, niż go zastaliście.Próbując pos­ta­wić diag­nozę psychiat­ryczną na naj­bliższe lat kil­kadziesiąt, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że za­sad­nicze prob­le­my ludzkie nie ulegną zmianie; po­zos­taną ta­kie sa­me, ja­kimi były przed set­ka­mi i ty­siąca­mi lat.ich imiona przyprószo­ne czasem po­zos­tały na kar­tach historii ob­rastając w suche fakty kto pa­mięta o mat­kach które was wychowywały o dziewczynach kto­re was kochały o nadziejach i rozterkach o wy­borach i poniewierkach jak ciężko było roz­stać się z życiem własną pier­sią bro­nić ojczyzny po­zos­ta­wić za sobą wszystko wiedząc że przed wami tyl­ko dro­ga w jedną stronę nasze głowy pochylone w hołdzie tym którzy mil­cze­niem i wzgardą skwi­towa­li los stojąc hardo na pier­wszej li­nii ob­ro­ny Oj­czyz­ny *** Dział: Oj­czyz­ny strofy *** Zbig­niew Małecki Le­piej być niez­na­nym i po­zos­ta­wić po so­bie ka­mien­ny łuk, piw­niczkę, mur, na którym doj­rze­wają brzos­kwi­nie, aniżeli spłonąć jak me­teor, nie po­zos­ta­wiając ani pyłka.Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych.