Gdy­by oka­zało się że za 24 godzi­ny um­rzesz, co byś zro­bił ? Z kim spędziłbyś te os­tatnie chwi­le ? Czy miałbyś z kim je spędzić ? 


gdy­by-oka­zało ę-że za 24 godzi­ny-um­rzesz-co byś-zro­bił- z kim-spędziłbyś-te os­tatnie-chwi­- czy-miałbyś-z kim
rydergdy­byoka­zało sięże za 24 godzi­nyum­rzeszco byśzro­bił z kimspędziłbyśte os­tatniechwi­le czymiałbyśz kimje spędzić gdy­by oka­zało sięoka­zało się że za 24 godzi­nyże za 24 godzi­ny um­rzeszco byś zro­bił z kim spędziłbyśspędziłbyś te os­tatniete os­tatnie chwi­le czy miałbyśmiałbyś z kimz kim je spędzićgdy­by oka­zało się że za 24 godzi­nyoka­zało się że za 24 godzi­ny um­rzesz z kim spędziłbyś te os­tatniespędziłbyś te os­tatnie chwi­le czy miałbyś z kimmiałbyś z kim je spędzićgdy­by oka­zało się że za 24 godzi­ny um­rzesz z kim spędziłbyś te os­tatnie chwi­le czy miałbyś z kim je spędzić

Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć.Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj? Do du­py z ta­kim zakłama­nym szczęściem! Oka­zało się, że to hi­pok­ry­ci i krętacze. Ogar­nięta szałem strąciłam na ziemię ramkę ze zdjęciem i za­pamięta­le dep­tałam ich twarze.Os­tatnie chwi­le, os­tatni pro­myk szczęścia - Nie ważne gdzie, lecz ważne z kim i dlaczego. Ma­my to jed­no życie, tak więc uczmy się z niego korzys­tać ra­zem z innymi.Zrzu­ciłam skórę i połknęłam w całości. Do­syć mam uda­wania ko­goś, kim nie jestem. Al­bo bie­rzesz mnie w pa­kiecie ta­kim, jaką jestem. Al­bo nie bierz mnie wcale..czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy