Gdy­by szczęście trwało dłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem. Było by codziennością.


gdy­by-szczęście-trwało-dłużej-ż-chwilę-nie byłoby-szczęściem-było by codziennośą
qchesgdy­byszczęścietrwałodłużejniżchwilęnie byłobyszczęściembyło by codziennościągdy­by szczęścieszczęście trwałotrwało dłużejdłużej niżniż chwilęchwilę nie byłobynie byłoby szczęściemgdy­by szczęście trwałoszczęście trwało dłużejtrwało dłużej niżdłużej niż chwilęniż chwilę nie byłobychwilę nie byłoby szczęściemgdy­by szczęście trwało dłużejszczęście trwało dłużej niżtrwało dłużej niż chwilędłużej niż chwilę nie byłobyniż chwilę nie byłoby szczęściemgdy­by szczęście trwało dłużej niższczęście trwało dłużej niż chwilętrwało dłużej niż chwilę nie byłobydłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem

Szczęście to ulot­na chwi­la, lecz czy na­zywało by się szczęściem gdy­by trwało wiecznie? Chciałabym, aby moje milczenie nie trwało dłużej niż dwie minuty.To było wyjątko­we i nieza­pom­niane przeżycie, ale trwało za­led­wie chwilę, po­nieważ mieliśmy dużo pra­cy do wy­kona­nia. Wi­doki były po pros­tu nadzwyczajne.Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem.Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne.Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.