Gdy­by szczęście trwało dłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem. Było by codziennością.


gdy­by-szczęście-trwało-dłużej-ż-chwilę-nie byłoby-szczęściem-było by codziennośą
qchesgdy­byszczęścietrwałodłużejniżchwilęnie byłobyszczęściembyło by codziennościągdy­by szczęścieszczęście trwałotrwało dłużejdłużej niżniż chwilęchwilę nie byłobynie byłoby szczęściemgdy­by szczęście trwałoszczęście trwało dłużejtrwało dłużej niżdłużej niż chwilęniż chwilę nie byłobychwilę nie byłoby szczęściemgdy­by szczęście trwało dłużejszczęście trwało dłużej niżtrwało dłużej niż chwilędłużej niż chwilę nie byłobyniż chwilę nie byłoby szczęściemgdy­by szczęście trwało dłużej niższczęście trwało dłużej niż chwilętrwało dłużej niż chwilę nie byłobydłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem

Szczęście to ulot­na chwi­la, lecz czy na­zywało by się szczęściem gdy­by trwało wiecznie?  -Poetaznikąd
szczęście-to ulot­na-chwi­-lecz-czy-na­zywało-by ę-szczęściem-gdy­by-trwało-wiecznie 
Chciałabym, aby moje milczenie nie trwało dłużej niż dwie minuty. -Katherine Mansfield
chciałabym-aby-moje-milczenie-nie-trwało-dłużej-ż-dwie-minuty
To było wyjątko­we i nieza­pom­niane przeżycie, ale trwało za­led­wie chwilę, po­nieważ mieliśmy dużo pra­cy do wy­kona­nia. Wi­doki były po pros­tu nadzwyczajne. -Neil Armstrong
to było-wyjątko­we-i nieza­pom­niane-przeżycie-ale-trwało-za­led­wie-chwilę-po­nieważ-mieliśmy-żo-pra­cy-do wy­kona­nia
Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem. -Anonim
nikt-nie-wie-czy-to-jest-szczęście-ale-zawsze-wiemy-co-było-szczęściem
Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba