Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa...


gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa
myslacawierszemgdy­bytyl­korazprzeżyćżycieod nowagdy­by tyl­kotyl­ko razraz przeżyćprzeżyć życieżycie od nowagdy­by tyl­ko raztyl­ko raz przeżyćraz przeżyć życieprzeżyć życie od nowagdy­by tyl­ko raz przeżyćtyl­ko raz przeżyć życieraz przeżyć życie od nowagdy­by tyl­ko raz przeżyć życietyl­ko raz przeżyć życie od nowa

Co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmur Na wiel­kie ziemi tej pustkowia Co ro­bić te­raz gdy się skończył cud Wymódlmy za­tem go od nowa To Zaklęcie ra­towało mu życie. Gdy­by te­raz skoczył w prze­paść, z pew­nością ja­kaś przepływająca chmu­ra złagodziłaby upa­dek. Kłopot z tą teorią po­lega na tym, że działa tyl­ko dopóki w nią nie uwie­rzy. Gdy­by tyl­ko po­myślał, że jest niety­kal­ny, będzie trupem.Życie trze­ba przeżyć god­nie, bo jest tyl­ko jedno.Szko­da życia, gdy chce się je tyl­ko przeżyć.Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła.Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości.