Gdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ce, to jakże mógłby wycho­wanek Se­neki wy­rosnąć na Nerona? 


gdy­by-wycho­wanie-i pou­cza­nie-da­wało-owo­-to jakże-mógłby-wycho­wanek-se­neki-wy­rosnąć-na nerona 
arthur schopenhauergdy­bywycho­waniei pou­cza­nieda­wałoowo­ceto jakżemógłbywycho­wanekse­nekiwy­rosnąćna nerona gdy­by wycho­waniewycho­wanie i pou­cza­niei pou­cza­nie da­wałoda­wało owo­ceto jakże mógłbymógłby wycho­wanekwycho­wanek se­nekise­neki wy­rosnąćgdy­by wycho­wanie i pou­cza­niewycho­wanie i pou­cza­nie da­wałoi pou­cza­nie da­wało owo­ceto jakże mógłby wycho­wanekmógłby wycho­wanek se­nekiwycho­wanek se­neki wy­rosnąćgdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wałowycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ceto jakże mógłby wycho­wanek se­nekimógłby wycho­wanek se­neki wy­rosnąćgdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ceto jakże mógłby wycho­wanek se­neki wy­rosnąć

Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela.Gdyby wychowanie i pouczanie dawało owoce, to jakże mógłby wychowanek Seneki wyrosnąć na Nerona?Korze­nie wycho­wania są gorzkie, ale owo­ce słodkie.... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie...Wycho­wanie - to rzecz po­ważna; mu­si się w nim mie­szać przyk­rość z przyjemnością.