Gdy­bym mu­siała was ku­pić, nie by­libyście war­ci swo­jej ceny.


gdy­bym-mu­siała-was-ku­pić-nie by­libyście-war­-swo­jej-ceny
p » terry pratchett » trzy wiedźmygdy­bymmu­siaławasku­pićnie by­libyściewar­ciswo­jejcenygdy­bym mu­siałamu­siała waswas ku­pićnie by­libyście war­ciwar­ci swo­jejswo­jej cenygdy­bym mu­siała wasmu­siała was ku­pićnie by­libyście war­ci swo­jejwar­ci swo­jej cenygdy­bym mu­siała was ku­pićnie by­libyście war­ci swo­jej ceny

Nie war­to kochać bez wzajemności.. Jest to zmar­no­wanie swo­jej życiowej dro­gi i szczęścia. -AnDree
nie-war­to-kochać-bez-wzajemnoś-jest-to zmar­no­wanie-swo­jej-życiowej-dro­gi-i szczęścia