Gdy­bym tyl­ko mógł. Wzle­ciał bym po­nad chmury. Gdy­bym spłacił swój dług. Podzi­wiał bym do­liny i góry. Ale nie mogę. Tkwię tu uwięziony. Czuję Bo­ga trwogę. Choć na­dal jes­tem natchniony. On poz­wa­la mi tworzyć. Da­je spokój i skupienie. Aby z roz­rzu­conych słów ułożyć. Coś sen­sowne­go, bym poczuł swe istnienie..


gdy­bym-tyl­ko-mógł-wzle­ciał-bym-po­nad-chmury-gdy­bym-spłacił-swój-dług-podzi­wiał-bym-do­liny-i góry-ale-nie mogę-tkwię
i'm nothinggdy­bymtyl­komógłwzle­ciałbympo­nadchmuryspłaciłswójdługpodzi­wiałdo­linyi góryalenie mogętkwiętu uwięzionyczujębo­gatrwogęchoćna­daljes­temnatchnionyon poz­wa­lami tworzyćda­jespokóji skupienieabyz roz­rzu­conychsłówułożyćcośsen­sowne­gopoczułsweistnieniegdy­bym tyl­kotyl­ko mógłwzle­ciał bymbym po­nadpo­nad chmurygdy­bym spłaciłspłacił swójswój długpodzi­wiał bymbym do­linydo­liny i góryale nie mogętkwię tu uwięzionyczuję bo­gabo­ga trwogęchoć na­dalna­dal jes­temjes­tem natchnionyon poz­wa­la mi tworzyćda­je spokójspokój i skupienieaby z roz­rzu­conychz roz­rzu­conych słówsłów ułożyćcoś sen­sowne­gobym poczułpoczuł sweswe istnieniegdy­bym tyl­ko mógłwzle­ciał bym po­nadbym po­nad chmurygdy­bym spłacił swójspłacił swój długpodzi­wiał bym do­linybym do­liny i góryczuję bo­ga trwogęchoć na­dal jes­temna­dal jes­tem natchnionyda­je spokój i skupienieaby z roz­rzu­conych słówz roz­rzu­conych słów ułożyćbym poczuł swepoczuł swe istnienie

Będąc człowiekiem, nie jes­tem bliższy nies­kończo­ności, niż gdy­bym był mrówką, ale też nie jes­tem dal­szy, niż gdy­bym był ciałem niebieskim. -Giordano Bruno
będąc-człowiekiem-nie jes­tem-bliższy-nies­kończo­noś-ż-gdy­bym-był-mrówką-ale-też-nie jes­tem-dal­szy-ż-gdy­bym-był-ciałem
- Na­dal nie ro­zumiem, do cze­go zmierzasz. - Jak­bym to wie­dział, to­bym już nie zmie­rzał, tyl­ko tam był. -Rafał Kosik
 na­dal-nie ro­zumiem-do cze­go-zmierzasz-jak­bym-to wie­dział-to­bym-już-nie zmie­rzał-tyl­ko-tam-był
Kry­tyko­wać - to znaczy do­wieść auto­rowi, że nie ro­bi te­go tak, jak­bym ja to zro­bił, gdy­bym potrafił. -Karel Capek
kry­tyko­wać- to znaczy-do­wieść-auto­rowi-że nie ro­bi-te­go-tak-jak­bym-ja to zro­bił-gdy­bym-potrafił