Gdy­bym znów był młody, zos­tałbym tra­garzem raczej, bo wówczas miałbym choć mi­nimum niezależności.


gdy­bym-znów-był-młody-zos­łbym-tra­garzem-raczej-bo wówczas-miałbym-choć-mi­nimum-niezależnoś
albert einsteingdy­bymznówbyłmłodyzos­tałbymtra­garzemraczejbo wówczasmiałbymchoćmi­nimumniezależnościgdy­bym znówznów byłbył młodyzos­tałbym tra­garzemtra­garzem raczejbo wówczas miałbymmiałbym choćchoć mi­nimummi­nimum niezależnościgdy­bym znów byłznów był młodyzos­tałbym tra­garzem raczejbo wówczas miałbym choćmiałbym choć mi­nimumchoć mi­nimum niezależnościgdy­bym znów był młodybo wówczas miałbym choć mi­nimummiałbym choć mi­nimum niezależnościbo wówczas miałbym choć mi­nimum niezależności

Gdybym znów był młody, zostałbym tragarzem raczej, bo wówczas miałbym choć minimum niezależności. -Albert Einstein
gdybym-znów-był-młody-zostałbym-tragarzem-raczej-bo-wówczas-miałbym-choć-minimum-niezależnoś
Gdy­bym był ptakiem, co la­ta wysoko to srałbym po głowach ro­dakom Polokom. Nas­rałbym wtedy Ci pros­to na oko... gdy­bym był pta­kiem, co la­ta wysoko... -Moon G
gdy­bym-był-ptakiem-co-­-wysoko-to-srałbym-po głowach-ro­dakom-polokom-nas­rałbym-wtedy-ci-pros­to-na oko-gdy­bym-był-pta­kiem-co-­
Będąc człowiekiem, nie jes­tem bliższy nies­kończo­ności, niż gdy­bym był mrówką, ale też nie jes­tem dal­szy, niż gdy­bym był ciałem niebieskim. -Giordano Bruno
będąc-człowiekiem-nie jes­tem-bliższy-nies­kończo­noś-ż-gdy­bym-był-mrówką-ale-też-nie jes­tem-dal­szy-ż-gdy­bym-był-ciałem
Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan
głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał