Gdy ma się do czynienia z kobietą kochaną, trochę tchórzostwa nie przynosi ujmy.


gdy-ę-do-czynienia-z-kobietą-kochaną-trochę-tchórzostwa-nie-przynosi-ujmy
henryk sienkiewiczgdysiędoczynieniakobietąkochanątrochętchórzostwanieprzynosiujmygdy masię dodo czynieniaczynienia zz kobietąkobietą kochanątrochę tchórzostwatchórzostwa nienie przynosiprzynosi ujmygdy ma sięma się dosię do czynieniado czynienia zczynienia z kobietąz kobietą kochanątrochę tchórzostwa nietchórzostwa nie przynosinie przynosi ujmygdy ma się doma się do czynieniasię do czynienia zdo czynienia z kobietączynienia z kobietą kochanątrochę tchórzostwa nie przynositchórzostwa nie przynosi ujmygdy ma się do czynieniama się do czynienia zsię do czynienia z kobietądo czynienia z kobietą kochanątrochę tchórzostwa nie przynosi ujmy

Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana.Bardzo trudno jest być kobietą, ponieważ przede wszystkim ma się do czynienia z mężczyznami.Kochanka to kobieta podwójnie kochana.Kobieta kochana zawsze odnosi sukces.Każda kochana kobieta jest księżniczką w oczach tego, kto się o nią ubiega, i w swoich własnych.