Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa.


gdy-śmierć-nadchodzi-ptak-smutno-śpiewa-a-człowiek-dobre-wypowiada-słowa
konfucjuszgdyśmierćnadchodziptaksmutnośpiewaczłowiekdobrewypowiadasłowagdy śmierćśmierć nadchodziptak smutnosmutno śpiewaczłowiek dobredobre wypowiadawypowiada słowagdy śmierć nadchodziptak smutno śpiewaa człowiek dobreczłowiek dobre wypowiadadobre wypowiada słowaa człowiek dobre wypowiadaczłowiek dobre wypowiada słowaa człowiek dobre wypowiada słowa

Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty.Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa da­lej, bo wie, że ma skrzydła.Lepiej, gdy niektóre głośne kwestie wypowiada się milcząc.Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma.Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.