Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego.


gdy-bóg-tekst-ludzki-przekreś-to-znaczy-że-chce-napisać-coś-ważniejszego
jacques beninge bossuetgdybógtekstludzkiprzekreślatoznaczyżechcenapisaćcośważniejszegogdy bógbóg teksttekst ludzkiludzki przekreślaże chcechce napisaćnapisać coścoś ważniejszegogdy bóg tekstbóg tekst ludzkitekst ludzki przekreślaże chce napisaćchce napisać cośnapisać coś ważniejszegogdy bóg tekst ludzkibóg tekst ludzki przekreślaże chce napisać cośchce napisać coś ważniejszegogdy bóg tekst ludzki przekreślaże chce napisać coś ważniejszego

Jeśli Bóg coś za­biera, to znaczy, że ma coś lep­sze­go w zanadrzu.Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje.Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do człowieka, w którym on mieszka.Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności.Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.