Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.


gdy-będzie-wam-trudno-gdy-będziecie-w-życiu-przeżywać-jakieś-niepowodzenie-czy-zawód-niech-myśl-wasza-biegnie-ku-chrystusowi-który-was
jan paweł iigdybędziewamtrudnogdybędziecieżyciuprzeżywaćjakieśniepowodzenieczyzawódniechmyślwaszabiegniekuchrystusowiktórywasmiłujejestwiernymtowarzyszempomagaprzetrwaćkażdątrudnośćgdy będziebędzie wamwam trudnogdy będzieciebędziecie ww życiużyciu przeżywaćprzeżywać jakieśjakieś niepowodzenieniepowodzenie czyczy zawódniech myślmyśl waszawasza biegniebiegnie kuku chrystusowiktóry waswas miłujektóry jestjest wiernymwiernym towarzyszemtowarzyszem ii któryktóry pomagapomaga przetrwaćprzetrwać każdąkażdą trudnośćgdy będzie wambędzie wam trudnogdy będziecie wbędziecie w życiuw życiu przeżywaćżyciu przeżywać jakieśprzeżywać jakieś niepowodzeniejakieś niepowodzenie czyniepowodzenie czy zawódniech myśl waszamyśl wasza biegniewasza biegnie kubiegnie ku chrystusowiktóry was miłujektóry jest wiernymjest wiernym towarzyszemwiernym towarzyszem itowarzyszem i któryi który pomagaktóry pomaga przetrwaćpomaga przetrwać każdąprzetrwać każdą trudność

Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował.Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.Zawód lekarza to jedyny zawód, który człowiek może rozpocząć w każdym wieku, z pewną szansą zarobienia na życie.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić.Gdy pew­ne­go dnia, za wiele lat, będziesz czy­tać ten list od człowieka, który kiedyś był Twoim oj­cem, być może poślesz mu jakąś myśl na po­cie­sze­nie. Już mi się od niej ro­bi ciep­lej na sercu.