Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.


gdy-będzie-wam-trudno-gdy-będziecie-w-życiu-przeżywać-jakieś-niepowodzenie-czy-zawód-niech-myśl-wasza-biegnie-ku-chrystusowi-który-was
jan paweł iigdybędziewamtrudnogdybędziecieżyciuprzeżywaćjakieśniepowodzenieczyzawódniechmyślwaszabiegniekuchrystusowiktórywasmiłujejestwiernymtowarzyszempomagaprzetrwaćkażdątrudnośćgdy będziebędzie wamwam trudnogdy będzieciebędziecie ww życiużyciu przeżywaćprzeżywać jakieśjakieś niepowodzenieniepowodzenie czyczy zawódniech myślmyśl waszawasza biegniebiegnie kuku chrystusowiktóry waswas miłujektóry jestjest wiernymwiernym towarzyszemtowarzyszem ii któryktóry pomagapomaga przetrwaćprzetrwać każdąkażdą trudnośćgdy będzie wambędzie wam trudnogdy będziecie wbędziecie w życiuw życiu przeżywaćżyciu przeżywać jakieśprzeżywać jakieś niepowodzeniejakieś niepowodzenie czyniepowodzenie czy zawódniech myśl waszamyśl wasza biegniewasza biegnie kubiegnie ku chrystusowiktóry was miłujektóry jest wiernymjest wiernym towarzyszemwiernym towarzyszem itowarzyszem i któryi który pomagaktóry pomaga przetrwaćpomaga przetrwać każdąprzetrwać każdą trudność

Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował. -Bruce Derek
aby-mieć-właściwe-spojrzenie-na-własną-pozycję-w-życiu-człowiek-powinien-posiadać-psa-który-będzie-go-uwielbiał-i-kota-który-będzie-go
Zawód lekarza to jedyny zawód, który człowiek może rozpocząć w każdym wieku, z pewną szansą zarobienia na życie. -William Somerset Maugham
zawód-lekarza-to-jedyny-zawód-który-człowiek-może-rozpocząć-w-każdym-wieku-z-pewną-szansą-zarobienia-na-życie
Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić. -David Russell
naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić