Gdy bo­li nie za­dajesz py­tań. Po pros­tu sta­rasz się to znieść.


gdy-bo­li-nie za­dajesz-py­ń-po pros­-sta­rasz ę-to znieść
respirergdybo­linie za­dajeszpy­tańpo pros­tusta­rasz sięto znieśćgdy bo­libo­li nie za­dajesznie za­dajesz py­tańpo pros­tu sta­rasz sięsta­rasz się to znieśćgdy bo­li nie za­dajeszbo­li nie za­dajesz py­tańpo pros­tu sta­rasz się to znieśćgdy bo­li nie za­dajesz py­tań

Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie.Pat­rzysz na mnie niepewnie Sta­rasz się wy­dusić z siebie słowa Milczysz Uni­kasz Od­wra­casz wzrok Jak­bym miała być wściekła Zwróciłeś na mnie uwagę. Nie krzyw­dzę Pragnę pros­tej relacji Uwierz w siebie. Wy­nudzo­na, Od­cze­kuję ja­kiekol­wiek ruchu Nic nie nadchodzi A ciała po­zos­tają gorące.– I co pod­po­wiada ci two­je serce? – Nie wiem. – Może zbyt gor­li­wie sta­rasz się je słyszeć.Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.Jeśli nie masz pew­ności, że dot­rzy­masz da­nego słowa po pros­tu NIE OBIECUJ!!! Po­wiedz, że pos­ta­rasz się to zro­bić lecz nie da­jesz 100% gwarancji.Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest - jeśli wyg­rasz, zys­ku­jesz wszys­tko; jeśli przeg­rasz, nie tra­cisz nic.