Gdy byłem w twoim wieku, miałem szes­naście lat.


gdy-byłem-w twoim-wieku-miałem-szes­naście-lat
woody allengdybyłemw twoimwiekumiałemszes­naścielatgdy byłembyłem w twoimw twoim wiekumiałem szes­naścieszes­naście latgdy byłem w twoimbyłem w twoim wiekumiałem szes­naście latgdy byłem w twoim wieku

W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim.Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia.Pier­wszy lip­ca, dwa ty­siące szes­naście - Za­pamiętam so­bie tą datę na zawsze, bo dzi­siaj umarłem po raz os­tatni ... Od te­raz me ser­ce bez­powrot­nie jest czarne.  Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia.Kiedy byłem mały, miałem bar­dzo ma­giczne mo­ce: wys­tar­czyło, aby unieścić mo­je ręce przed oczy­ma tak, aby stały się niewidzialne.Mo­ja gra na gi­tarze chy­ba się pop­ra­wiła, więc byłem w mniej­szej ma­niakal­nej dep­resji, ale da­lej nie miałem żad­nych przy­jaciół, wszys­tkich niena­widziłem, bo by­li ta­cy fałszywi.