Gdy cier­pi­my poz­najmy sa­mych siebie, swo­je prag­nienia i obawy...


gdy-cier­pi­my-poz­najmy-­mych-siebie-swo­-prag­nienia-i obawy
stokrotka123gdycier­pi­mypoz­najmysa­mychsiebieswo­jeprag­nieniai obawygdy cier­pi­mycier­pi­my poz­najmypoz­najmy sa­mychsa­mych siebieswo­je prag­nieniaprag­nienia i obawygdy cier­pi­my poz­najmycier­pi­my poz­najmy sa­mychpoz­najmy sa­mych siebieswo­je prag­nienia i obawygdy cier­pi­my poz­najmy sa­mychcier­pi­my poz­najmy sa­mych siebiegdy cier­pi­my poz­najmy sa­mych siebie

Słuchaj siebie sa­mej. Ser­cem roz­poznasz swo­je prag­nienia. Nie możesz postąpić źle, jeśli pójdziesz za tym głosem.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Gdy stra­ciłeś część siebie, część swo­jego życia, po­zos­ta­je tyl­ko ból, wspom­nienia i spi­sywa­nie wierszy... ..................................................................................  Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.Ste­reoty­py - to właśnie one nie poz­wa­lają nam uwol­nić sa­mych siebie i żyć na swój sposób.