Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia.


gdy-człowiek-nie uczy ę-na włas­nych-błędach-tra­-u in­nych-kre­dyt-zaufa­nia
kriogdyczłowieknie uczy sięna włas­nychbłędachtra­ciu in­nychkre­dytzaufa­niagdy człowiekczłowiek nie uczy sięnie uczy się na włas­nychna włas­nych błędachtra­ci u in­nychu in­nych kre­dytkre­dyt zaufa­niagdy człowiek nie uczy sięczłowiek nie uczy się na włas­nychnie uczy się na włas­nych błędachtra­ci u in­nych kre­dytu in­nych kre­dyt zaufa­niagdy człowiek nie uczy się na włas­nychczłowiek nie uczy się na włas­nych błędachtra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­niagdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach

Uczy­my się na włas­nych błędach. Na cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­my, bo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same. -Aleksandra_Czarna
uczy­my ę-na włas­nych-błędach-na cudze-może-i pat­rzy­my-ale-właś­wie ę-z nich-nie uczy­my-bo po ja­kimś-cza­sie
Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. -Walt Whitman
wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Na błędach człowiek uczy się rozumu. -Anonim
na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
Uśmiech twój był kwieciem twych włas­nych łąk, mo­wa two­ja była szu­mem twych włas­nych świerków, ale ser­ce two­je było ko­bietą, znaną nam wszystkim. -Rabindranath Tagore
uśmiech-twój-był-kwieciem-twych-włas­nych-łąk-mo­wa-two­ja-była-szu­mem-twych-włas­nych-świerków-ale-ser­-two­-było-ko­bietą