Gdy człowiek nie wie, co zro­bić, su­mienie mówi mu tyl­ko jed­no:


gdy-człowiek-nie wie-co zro­bić-su­mienie-mówi-mu tyl­ko-jed­no-szukaj
józef stanisław tischnergdyczłowieknie wieco zro­bićsu­mieniemówimu tyl­kojed­noszukajgdy człowiekczłowiek nie wiesu­mienie mówimówi mu tyl­komu tyl­ko jed­nogdy człowiek nie wiesu­mienie mówi mu tyl­komówi mu tyl­ko jed­nosu­mienie mówi mu tyl­ko jed­no

Do­radców jest wielu. Jed­na pa­ni twier­dziła, że ma­my w do­mu żyły wod­ne. Ktoś in­ny mówi, że przed każdym sko­kiem po­winienem zro­bić przysiad. -Adam Małysz
do­radców-jest wielu-jed­na pa­-twier­dziła-że ­my-w do­mu-żyły-wod­ne-ktoś in­ny-mówi-że przed-każdym-sko­kiem-po­winienem
Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie... -AgniM
słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić
Tyl­ko miłość wie jak to zro­bić, aby dając in­ne­mu, sa­memu się bogacić. -Clemens Brentano
tyl­ko-miłość-wie-jak to zro­bić-aby dając-in­ne­mu-­memu ę-bogacić