Gdy człowiek opo­wiada ko­muś swoją his­to­rię ni­by przy­pad­kiem do­da do niej więcej pi­kan­te­rii niż w rzeczywistości.


gdy-człowiek-opo­wiada-ko­muś-swoją-his­to­rię-­by-przy­pad­kiem-do­da-do niej-więcej-pi­kan­te­rii-ż-w rzeczywistoś
loquentiagdyczłowiekopo­wiadako­muśswojąhis­to­rięni­byprzy­pad­kiemdo­dado niejwięcejpi­kan­te­riiniżw rzeczywistościgdy człowiekczłowiek opo­wiadaopo­wiada ko­muśko­muś swojąswoją his­to­rięhis­to­rię ni­byni­by przy­pad­kiemprzy­pad­kiem do­dado­da do niejdo niej więcejwięcej pi­kan­te­riipi­kan­te­rii niżniż w rzeczywistościgdy człowiek opo­wiadaczłowiek opo­wiada ko­muśopo­wiada ko­muś swojąko­muś swoją his­to­rięswoją his­to­rię ni­byhis­to­rię ni­by przy­pad­kiemni­by przy­pad­kiem do­daprzy­pad­kiem do­da do niejdo­da do niej więcejdo niej więcej pi­kan­te­riiwięcej pi­kan­te­rii niżpi­kan­te­rii niż w rzeczywistościgdy człowiek opo­wiada ko­muśczłowiek opo­wiada ko­muś swojąopo­wiada ko­muś swoją his­to­rięko­muś swoją his­to­rię ni­byswoją his­to­rię ni­by przy­pad­kiemhis­to­rię ni­by przy­pad­kiem do­dani­by przy­pad­kiem do­da do niejprzy­pad­kiem do­da do niej więcejdo­da do niej więcej pi­kan­te­riido niej więcej pi­kan­te­rii niżwięcej pi­kan­te­rii niż w rzeczywistościgdy człowiek opo­wiada ko­muś swojączłowiek opo­wiada ko­muś swoją his­to­rięopo­wiada ko­muś swoją his­to­rię ni­byko­muś swoją his­to­rię ni­by przy­pad­kiemswoją his­to­rię ni­by przy­pad­kiem do­dahis­to­rię ni­by przy­pad­kiem do­da do niejni­by przy­pad­kiem do­da do niej więcejprzy­pad­kiem do­da do niej więcej pi­kan­te­riido­da do niej więcej pi­kan­te­rii niżdo niej więcej pi­kan­te­rii niż w rzeczywistości

Pi­kan­te­rii do­da rac­ja, że pub­licznie człek przy człeku, a gdzie spacja? Nie bój się po­wie­działa, miłość może nieść za sobą tyl­ko sa­mo dob­ro, na­wet jeśli przy­pad­kiem zdarzy mu się po­hara­tać ser­ce. Pa­miętaj, że w naj­gor­szym wy­pad­ku będziesz mieć zra­nione ser­ce, a to i tak jest mniej bo­les­ne niż, gdy­byś nig­dy nie zaz­nała miłości.I to uczu­cie ucis­ku gdy ktoś przy­pad­kiem wymówi Two­je imię.A co do­tyczy pew­ności, nie było człowieka, ni będzie, Co by ją po­siadł o bo­gach lub o in­nej ja­kiej bądź sprawie. A gdy­by na­wet przy­pad­kiem naj­traf­niej sądził, to nigdy Sam te­go świadom nie będzie: bo złuda jest wszys­tkich udziałem.Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł.Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość.