Gdy człowiek tak bar­dzo wy­dobędzie się z siebie, że ma już od­wagę być poczy­tanym za nic, do­piero wte­dy jest wol­ność, wspa­niałość i zwy­cięstwo - naj­trud­niej­sze, bo nad sa­mym sobą.


gdy-człowiek-tak-bar­dzo-wy­dobędzie ę-z siebie-że  już-od­wagę-być-poczy­tanym-za nic-do­piero-wte­dy-jest wol­ność
stefan wyszyńskigdyczłowiektakbar­dzowy­dobędzie sięz siebieże ma jużod­wagębyćpoczy­tanymza nicdo­pierowte­dyjest wol­nośćwspa­niałośći zwy­cięstwo naj­trud­niej­szebo nadsa­mymsobągdy człowiekczłowiek taktak bar­dzobar­dzo wy­dobędzie sięwy­dobędzie się z siebieże ma już od­wagęod­wagę byćbyć poczy­tanympoczy­tanym za nicdo­piero wte­dywte­dy jest wol­nośćwspa­niałość i zwy­cięstwobo nad sa­mymsa­mym sobągdy człowiek takczłowiek tak bar­dzotak bar­dzo wy­dobędzie siębar­dzo wy­dobędzie się z siebieże ma już od­wagę byćod­wagę być poczy­tanymbyć poczy­tanym za nicdo­piero wte­dy jest wol­nośćbo nad sa­mym sobą

Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.O wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy, gdy się ją już posiada.Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji.Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić.