Gdy człowiek umiera , nig­dy nie myśli się o nim źle , choćby nie wiado­mo ile zła uczy­nił .


gdy-człowiek-umiera- nig­dy-nie myśli ę-o nim-ź- choćby-nie wiado­mo-ile-zła-uczy­ł
nasiagdyczłowiekumiera nig­dynie myśli sięo nimźle choćbynie wiado­moilezłauczy­niłgdy człowiekczłowiek umiera nig­dy nie myśli sięnie myśli się o nimo nim źle choćby nie wiado­monie wiado­mo ileile złazła uczy­niłuczy­niłgdy człowiek umiera nig­dy nie myśli się o nimnie myśli się o nim źle choćby nie wiado­mo ilenie wiado­mo ile złaile zła uczy­niłzła uczy­nił nig­dy nie myśli się o nim źle choćby nie wiado­mo ile złanie wiado­mo ile zła uczy­niłile zła uczy­nił choćby nie wiado­mo ile zła uczy­niłnie wiado­mo ile zła uczy­nił

Nig­dy nie za­pomi­naj, że wszys­tko, co Hit­ler uczy­nił w Niem­czech, było legalne.Nig­dy nie wiado­mo, że się wy­piło o je­den kieliszek za dużo, za­nim się go nie wypije.`Róbmy to na co ma­my ochotę, sza­lej­my, korzys­tajmy z życia bo nig­dy nie wiado­mo ile nam go jeszcze zos­tało ! Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.