Gdy człowieka, któremu wiodło się dobrze, spotyka niepowodzenie lub nieszczęście, zagłębia się on w sobie, wzmaga wymogi własnego sumienia, wymierza sobie karę i pokutę.


gdy-człowieka-któremu-wiodło-ę-dobrze-spotyka-niepowodzenie-lub-nieszczęście-zagłębia-ę-on-w-sobie-wzmaga-wymogi-własnego-sumienia-wymierza
zygmunt freudgdyczłowiekaktóremuwiodłosiędobrzespotykaniepowodzenielubnieszczęściezagłębiaonsobiewzmagawymogiwłasnegosumieniawymierzasobiekarępokutęgdy człowiekaktóremu wiodłowiodło sięsię dobrzespotyka niepowodzenieniepowodzenie lublub nieszczęściezagłębia sięsię onon ww sobiewzmaga wymogiwymogi własnegowłasnego sumieniawymierza sobiesobie karękarę ii pokutęktóremu wiodło sięwiodło się dobrzespotyka niepowodzenie lubniepowodzenie lub nieszczęściezagłębia się onsię on won w sobiewzmaga wymogi własnegowymogi własnego sumieniawymierza sobie karęsobie karę ikarę i pokutę

Gdy człowieka, które­mu wiodło się dob­rze, spo­tyka niepo­wodze­nie lub nie­szczęście, zagłębia się on w so­bie, wzma­ga wy­mogi włas­ne­go su­mienia, wy­mie­rza so­bie karę i pokutę.bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz Owszem, można sobie wybierać drogę, ale nie ludzi, których się na niej spotyka.Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.