Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego.


gdy-cztery-chcesz-otrzymać-proś-o-dziesięć-kto-niewiele-zakroi-łym-go-zbywają-kto-wiele-zamierzy-znać-dajej-że-łym-go-nie-odbyć-i-że-swoje
andrzej maksymilian fredrogdyczterychceszotrzymaćprośdziesięćktoniewielezakroimałymgozbywająktowielezamierzyznaćdajejżenieodbyćswojetrzymawysokosięwielkiekusipadnieprzynamniejnaśrednimdopinamałegobliższymjestniczegogdy czterycztery chceszchcesz otrzymaćproś oo dziesięćkto niewieleniewiele zakroimałym gogo zbywająkto wielewiele zamierzyznać dajejdajej żeże małymmałym gogo nienie odbyćodbyć iże swojeswoje trzymatrzyma wysokokto sięo wielkiewielkie kusipadnie przynamniejprzynamniej nana średnimkto dopinadopina małegobliższym jestjest niczegogdy cztery chceszcztery chcesz otrzymaćproś o dziesięćkto niewiele zakroimałym go zbywająkto wiele zamierzyznać dajej żedajej że małymże małym gomałym go niego nie odbyćnie odbyć iodbyć i żei że swojeże swoje trzymaswoje trzyma wysokokto się osię o wielkieo wielkie kusipadnie przynamniej naprzynamniej na średnimkto dopina małegobliższym jest niczego

Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby.Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Kto się za wiele namyśla, ten niewiele dokaże.