Gdy czu­jesz, że skończyły ci się po­mysły, po pros­tu wpad­nij na jeszcze jeden.


gdy-czu­jesz-że skończyły- ę-po­mysły-po pros­-wpad­nij-na jeszcze-jeden
john whitmoregdyczu­jeszże skończyłyci siępo­mysłypo pros­tuwpad­nijna jeszczejedengdy czu­jeszże skończyły ci sięci się po­mysłypo pros­tu wpad­nijwpad­nij na jeszczena jeszcze jedenże skończyły ci się po­mysłypo pros­tu wpad­nij na jeszczewpad­nij na jeszcze jedenpo pros­tu wpad­nij na jeszcze jeden

Coś co czu­jesz dziś z dnia na dzień tak po pros­tu się nie zmieni.Praw­dzi­wa mu­zyka to ta, przy której czu­jesz dreszcze na ciele... Dusza wy­rywa się z ciała, które tańczy samoistnie... A wszys­tko to dzieje się po­za Tobą I czu­jesz wolność.są miej­sca w których po pros­tu czu­jesz szczęście od­działywa­nia Bek­nij! Bek­nij głośno! Za cicho, bek­nij głośniej! Nie tak się be­ka, czekaj... Ja beknę dob­rze, sprośnie. Te­raz bek­nij, jak ja, tak głośno jak tyl­ko się da. Be­kaj­my ra­zem co dnia! Niech nasze be­kanie trwa! Ja bekłem dziew­czy­nie do ucha i stała się przez to przygłucha i te­raz się drze jeszcze głośniej, choć na­dal tak sa­mo ją dmucham. Be­kanie to piękny jest dźwięk, do­mena śmiałego człowieka i chy­ba człowieku byś pękł gdy­byś ty nig­dy nie bekał.  Miłując wzajem, gdy kochasz czu­jesz mocniej. Dopasowanie. K.A.Sz. 19.07.2015r.Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię...