Gdy czujemy się osamotnieni, wtedy zamiast obchodzić nie kończący się labirynt drzwi, budynków, korytarzy - w poszukiwaniu przyjaciół, lepiej zwrócić się do Ducha Świętego i zająć się tym


gdy-czujemy-ę-osamotnieni-wtedy-zamiast-obchodzić-nie-kończący-ę-labirynt-drzwi-budynków-korytarzy-w-poszukiwaniu-przyjaciół-lepiej-zwróć
stefan wyszyński kardgdyczujemysięosamotnieniwtedyzamiastobchodzićniekończącylabiryntdrzwibudynkówkorytarzyposzukiwaniuprzyjaciółlepiejzwrócićdoduchaŚwiętegozająćtymsłodkimgościemduszyboonnasnajlepiejzrozumiegdy czujemyczujemy sięsię osamotnieniwtedy zamiastzamiast obchodzićobchodzić nienie kończącykończący sięsię labiryntlabirynt drzwikorytarzyw poszukiwaniuposzukiwaniu przyjaciółlepiej zwrócićzwrócić sięsię dodo duchaducha ŚwiętegoŚwiętego ii zająćzająć sięsię tymsłodkim gościemgościem duszybo onon nasnas najlepiejnajlepiej zrozumiegdy czujemy sięczujemy się osamotnieniwtedy zamiast obchodzićzamiast obchodzić nieobchodzić nie kończącynie kończący siękończący się labiryntsię labirynt drzwiw poszukiwaniuw poszukiwaniu przyjaciółlepiej zwrócić sięzwrócić się dosię do duchado ducha Świętegoducha Świętego iŚwiętego i zająći zająć sięzająć się tymsłodkim gościem duszybo on nason nas najlepiejnas najlepiej zrozumie

Im bardziej wyzwalamy się z nawyków ścisłego myślenia i wyjaśniania każdego faktu, tym czujemy się lepiej. -Ewa Szumańska
im-bardziej-wyzwalamy-ę-z-nawyków-ścisłego-myślenia-i-wyjaśniania-każdego-faktu-tym-czujemy-ę-lepiej
Krytyczna faza w życiu młodego człowieka zaczyna się wtedy, gdy zrozumie, że nie stoi w centrum świata. -Robert Lembke
krytyczna-faza-w-życiu-młodego-człowieka-zaczyna-ę-wtedy-gdy-zrozumie-że-nie-stoi-w-centrum-świata
Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy, gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi. -Szusz
oczy-prze­ważnie-ot­wierają ę-do­piero-wtedy-gdy-do niektórych-roz­działów-nasze­go-życia- za­mykają ę-drzwi
Zamiast kochać wrogów, traktuj nieco lepiej swoich przyjaciół. -Anonim
zamiast-kochać-wrogów-traktuj-nieco-lepiej-swoich-przyjaciół
Kobiety żyją w przekonaniu, że mężczyźni, którzy umieją obchodzić się z pieniędzmi, umieją także obchodzić się z kobietami. -Jean Paul Sartre
kobiety-żyją-w-przekonaniu-że-mężczyź-którzy-umieją-obchodzić-ę-z-pieniędzmi-umieją-także-obchodzić-ę-z-kobietami