Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo.


gdy-dwaj-ro­bią-to ­mo-to nie to samo
terencjuszgdydwajro­biąto sa­moto nie to samogdy dwajdwaj ro­biąro­bią to sa­mogdy dwaj ro­biądwaj ro­bią to sa­mogdy dwaj ro­bią to sa­mo

Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.Dwaj ubodzy na jednym łożu się nie zgodzą, dwaj monarchowie w jednym państwie się nie zmieszczą.Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców.Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku.Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.