Gdy ja­kiś mężczyz­na krad­nie ci żonę, to nie ma lep­szej zem­sty za to, niż poz­wo­lić mu ją so­bie zatrzymać.


gdy-ja­kiś-mężczyz­na-krad­nie- żonę-to nie  lep­szej-zem­sty-za to-ż-poz­wo­lić-mu ją so­bie-zatrzymać
sacha guitrygdyja­kiśmężczyz­nakrad­nieci żonęto nie ma lep­szejzem­styza toniżpoz­wo­lićmu ją so­biezatrzymaćgdy ja­kiśja­kiś mężczyz­namężczyz­na krad­niekrad­nie ci żonęto nie ma lep­szej zem­styzem­sty za toniż poz­wo­lićpoz­wo­lić mu ją so­biemu ją so­bie zatrzymaćgdy ja­kiś mężczyz­naja­kiś mężczyz­na krad­niemężczyz­na krad­nie ci żonęto nie ma lep­szej zem­sty za toniż poz­wo­lić mu ją so­biepoz­wo­lić mu ją so­bie zatrzymaćgdy ja­kiś mężczyz­na krad­nieja­kiś mężczyz­na krad­nie ci żonęniż poz­wo­lić mu ją so­bie zatrzymaćgdy ja­kiś mężczyz­na krad­nie ci żonę

Choć sam się zemściłem, do­konać zem­sty przy­jacielo­wi nie poz­wo­liłem. Za­pyta­ny cze­mu ja mogłem a on nie, od­parłem: Ja zro­biłem to bez złości, bez niena­wiści, zem­sty do­konałem dla spra­wied­li­wości. Ty tak potrafisz? Które­goś dnia usłyszysz stu­kot oba­casów, obej­rzysz się by zo­baczyć kim jest ta dziew­czy­na...Co ta­kiego w so­bie ma, że nie możesz od Niej oder­wać wzro­ku, jest piękna, idzie ulicą w naj­lep­szej su­kien­ce z uśmie­chem na us­tach. Wyszedłeś jej na prze­ciw, uśmie­chnąłeś się, ona minęła Cię by wtu­lić się w ra­miona mężczyz­ny jej życia stojące­go za Tobą...Nie spodziewałeś się, że tą dziew­czyną będę Ja...Gdy­bym miał pi­sać auto­biog­ra­fię, na pier­wszej stro­nie na­pi­sałbym o To­bie. Trzy­małbym się później upor­czy­wie tej, mo­jej naj­lep­szej strony.Nie ma lep­szej chwi­li do stra­cenia niż obecna.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne.