Gdy jest nam już obojętna, ko­bieta na ko­lanach to wiel­ki ciężar.


gdy-jest nam-już-obojętna-ko­bieta-na ko­lanach-to wiel­ki-ężar
sacha guitrygdyjest namjużobojętnako­bietana ko­lanachto wiel­kiciężargdy jest namjest nam jużjuż obojętnako­bieta na ko­lanachna ko­lanach to wiel­kito wiel­ki ciężargdy jest nam jużjest nam już obojętnako­bieta na ko­lanach to wiel­kina ko­lanach to wiel­ki ciężargdy jest nam już obojętnako­bieta na ko­lanach to wiel­ki ciężar

Gdy jest nam już obojętna, kobieta na kolanach to wielki ciężar.Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam.Mi­mo te­go, że już jest między ni­mi dobrze Już na zaw­sze będzie mieć w ser­cu ciężar Przek­roczyła kiedyś gra­nicę, której nig­dy nie cofnie.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym.Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste.