Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój.


gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
tacytgdykrajobrócąw pus­ty­niętwier­dząże przy­nieślipokójgdy krajkraj obrócąobrócą w pus­ty­nięże przy­nieśli pokójgdy kraj obrócąkraj obrócą w pus­ty­nięgdy kraj obrócą w pus­ty­nię

Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego. -Andrzej Mleczko
ci-którzy-twier­dzą-że wszys­tko- sens-nig­dy-nie mieli-ka­taru-siennego
Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci. -Antoni Kępiński
nie-wiado­mo-kiedy-u człowieka-pro­-doj­rze­wania ę-kończy-są ­cy-co twier­dzą-że do­piero-z chwilą-śmierci
Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać. -Sidonie Gabrielle Colette
mężczyź-są sza­lenie-nielo­giczni-twier­dzą że wszys­tkie-ko­biety-są ­kie-­me-lecz-to nie przeszkadza-im ągle- zmieniać
To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać. -MyArczi
to było-tak-że pus­tka-pi­ła-za mnie-a te­raz-gdy-już-przy-mnie-nie jest tak-pus­to-nie  ktoś-pisać