Gdy lód rusza bałwany tracą głowę.


gdy-lód-rusza-bałwany-tracą-głowę
antoni regulskigdylódruszabałwanytracągłowęgdy lódlód ruszarusza bałwanybałwany tracątracą głowęgdy lód ruszalód rusza bałwanyrusza bałwany tracąbałwany tracą głowęgdy lód rusza bałwanylód rusza bałwany tracąrusza bałwany tracą głowęgdy lód rusza bałwany tracąlód rusza bałwany tracą głowę

U stóp tyrana mędrcy tracą głowę.Jeśli potrafisz zachować zimną krew, kiedy wszyscy tracą głowę, świat należy do ciebie.Jeśli pot­ra­fisz zacho­wać zimną krew, kiedy wszys­cy tracą głowę, świat na­leży do ciebie.już od pra­daw­nych czasów Ewy i Ada­ma - tak w wiel­kiej ta­jem­ni­cy twier­dzi mo­ja ma­ma - chłop­cy w miłości naj­pierw ,,zakładają mowęLudzie są jak gwoździe - tracą przydatność, gdy zaczynają się giąć.Trony nic na tym nie tracą, gdy zamiast królów siadają na nich ci, którzy ich obalili.