Gdy ludzie są szlachet­ni, pra­wa są zby­teczne, gdy są zep­su­ci, są łamane.


gdy-ludzie-są szlachet­-pra­wa-są zby­teczne-gdy-są zep­su­-są łamane
benjamin disraeligdyludziesą szlachet­nipra­wasą zby­tecznegdysą zep­su­cisą łamanegdy ludzieludzie są szlachet­nipra­wa są zby­tecznegdy są zep­su­cigdy ludzie są szlachet­ni

Kto rzeczy zby­teczne ku­puje, sprze­dać na ko­niec będzie mu­siał niezbędne.zby­teczne słowa cisza owi­ja w pomruki sens dostrzegając nie wy­lewam nadmiaru choć pus­tych mogę posłać na­wet i krocie skrom­nie tu może bez przepychu usłyszysz zrozumiesz a ja pomilczę mi­mo wszystko czekając Mos­tek Graetza Mnie podnieca Dioda Zenera Mi dech za­biera Gdy widzę stabilizatory Jes­tem cały spocony Gdy lu­tuje kondensatory Jes­tem całkiem rozpalony Ser­ce mi z ra­dości skacze Gdy ra­diator z mie­dzi zo­baczę A już pra­wie do or­gazmu dochodzę Gdy zo­baczę układ sca­lony w ob­wodzie  Coś się zep­suło, a Ty zauważyłaś to do­piero, gdy zaczęło się rozpadać..Bóg sza­nuje mnie, gdy pra­cuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam.Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.