Gdy mówisz do lepszych od siebie, mów prosto i zwięźle, a będą uważali twoją mowę za wykwintną.


gdy-mówisz-do-lepszych-od-siebie-mów-prosto-i-zwięź-a-będą-uważali-twoją-mowę-za-wykwintną
stanisław wyspiańskigdymówiszdolepszychodsiebiemówprostozwięźlebędąuważalitwojąmowęzawykwintnągdy mówiszmówisz dodo lepszychlepszych odod siebiemów prostoprosto ii zwięźlebędą uważaliuważali twojątwoją mowęmowę zaza wykwintnągdy mówisz domówisz do lepszychdo lepszych odlepszych od siebiemów prosto iprosto i zwięźlea będą uważalibędą uważali twojąuważali twoją mowętwoją mowę zamowę za wykwintnągdy mówisz do lepszychmówisz do lepszych oddo lepszych od siebiemów prosto i zwięźlea będą uważali twojąbędą uważali twoją mowęuważali twoją mowę zatwoją mowę za wykwintnągdy mówisz do lepszych odmówisz do lepszych od siebiea będą uważali twoją mowębędą uważali twoją mowę zauważali twoją mowę za wykwintną

“ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać. Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać. Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ” pochy­lać się będą nad twoją kołyską objęcia matki poręcze skrzy­deł serafinowych a us­ta jej po­całunek nieba i będą cię no­sić ojca bez­piórne ra­miona Ikarowe synu gdy świat się skończy dla ciebie stworzę światy nowe Gdy Po­lacy będa umieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu, będą ich ce­nić i za granicą.Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości.W szkole z ramy portretu, oczy łagodne i czyste Patrzą na młodość twoją. Oddać jej nie chcą zniszczeniu. Wieków dawnych nie żałuj, lepszych masz dziś gospodarzy!Z takiej mąki są już zrobieni młodzieńcy na całym świecie, że choćby pokochali piękność pochodzącą prosto z nieba, w pewnym momencie będą ją zdradzać ze służącą karczmarza.