Gdy mędrzec zna początek spra­wy, zna także jej koniec.


gdy-mędrzec-zna-początek-spra­wy-zna-także-jej-koniec
talmudgdymędrzecznapoczątekspra­wytakżejejkoniecgdy mędrzecmędrzec znazna początekpoczątek spra­wyzna takżetakże jejjej koniecgdy mędrzec znamędrzec zna początekzna początek spra­wyzna także jejtakże jej koniecgdy mędrzec zna początekmędrzec zna początek spra­wyzna także jej koniecgdy mędrzec zna początek spra­wy

Przyjaciel to ktoś, kto zna twoje możliwości i pomaga ci rozwinąć je w najwyższym stopniu. Zna on także twoje ograniczenia i ostrzega Cię przed różnymi przedsięwzięciami.Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał.Bóg zna świat, gdyż za­myślił go w swo­jej głowie jak­by z zewnątrz, za­nim go stworzył, my zaś za­sady świata nie zna­my, gdyż żyje­my w środ­ku i ogląda­my już stworzony.Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.Każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dość dobrze. Jeżeli zna się je jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe.Nie bar­dzo ro­zumiem ta­kie zacho­wania ludzi. Prze­cież się nie zna­my. Zap­raszać niez­na­jome­go! Ale oni sądzą, że jes­tem ich dob­rym zna­jomym. Ma­gia te­lewiz­ji spra­wia, że jes­tem dla nich swój. Ale to tyl­ko magia.