Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście.


gdy-mi jest smut­no-lu­bię-słuchać-me­lan­cho­lij­nych-piose­nek-bo dzięki-nim-mo­-łzy-pełne-cier­pienia-i nie­szczęścia
kayegdymi jest smut­nolu­bięsłuchaćme­lan­cho­lij­nychpiose­nekbo dziękinimmo­jełzypełnecier­pieniai nie­szczęściasą jeszczebar­dziejcier­piącei nie­szczęśli­wea wówczassmu­tek mi­jai pos­ta­nawiamso­biewal­czyćo szczęściegdy mi jest smut­nomi jest smut­no lu­bięlu­bię słuchaćsłuchać me­lan­cho­lij­nychme­lan­cho­lij­nych piose­nekbo dzięki nimnim mo­jemo­je łzyłzy pełnepełne cier­pieniacier­pienia i nie­szczęściai nie­szczęścia są jeszczesą jeszcze bar­dziejbar­dziej cier­piącecier­piące i nie­szczęśli­wea wówczas smu­tek mi­jasmu­tek mi­ja i pos­ta­nawiami pos­ta­nawiam so­bieso­bie wal­czyćwal­czyć o szczęściegdy mi jest smut­no lu­bięmi jest smut­no lu­bię słuchaćlu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nychsłuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nekbo dzięki nim mo­jenim mo­je łzymo­je łzy pełnełzy pełne cier­pieniapełne cier­pienia i nie­szczęściacier­pienia i nie­szczęścia są jeszczei nie­szczęścia są jeszcze bar­dziejsą jeszcze bar­dziej cier­piącebar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­wea wówczas smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiamsmu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­biei pos­ta­nawiam so­bie wal­czyćso­bie wal­czyć o szczęście

Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?! Łzy oz­naką smut­ku i cier­pienia, uśmiech - ra­dości i zadowolenia.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością.Bo­li mnie ta miłość, bo cier­pię z tęskno­ty. Ja jes­tem sa­mot­na i ty jes­teś sa­mot­ny. So­bie przez­nacze­ni, choć tak da­leko od siebie. I cier­pię ok­rutnie gdy nie widzę Ciebie. Lecz wiel­bię to cier­pienie, bo jest moją miłością. Jes­teś moim życiem i praw­dziwą wolnością.Czy­ny są dob­re, jeśli przyczy­niają się do szczęścia, złe, jeśli przyczy­niają się do cze­goś prze­ciw­ne­go. Przez szczęście ro­zumie się przy­jem­ność i brak cier­pienia, przez nie­szczęście - cier­pienie i brak przyjemności.