Gdy miłość zagnieździ się w sercu człowieka, staje się on jak dziecko, które nic nie rozumie.


gdy-miłość-zagnieździ-ę-w-sercu-człowieka-staje-ę-on-jak-dziecko-które-nic-nie-rozumie
joseph conradgdymiłośćzagnieździsięsercuczłowiekastajeonjakdzieckoktórenicnierozumiegdy miłośćmiłość zagnieździzagnieździ sięw sercusercu człowiekastaje sięsię onon jakjak dzieckoktóre nicnic nienie rozumiegdy miłość zagnieździmiłość zagnieździ sięzagnieździ się wsię w sercuw sercu człowiekastaje się onsię on jakon jak dzieckoktóre nic nienic nie rozumiegdy miłość zagnieździ sięmiłość zagnieździ się wzagnieździ się w sercusię w sercu człowiekastaje się on jaksię on jak dzieckoktóre nic nie rozumiegdy miłość zagnieździ się wmiłość zagnieździ się w sercuzagnieździ się w sercu człowiekastaje się on jak dziecko

Młodzież staje się dorosła, gdy rozumie, że nie istnieją dorośli.Dziecko staje się młodzieńcem, gdy przestaje pytać skąd się wzięło i przestaje mówić dokąd idzie.Jak roz­kapryszo­ne dziecko Krzyczę i tu­pię, gryzę swe war­gi do krwi Upieram się za swoim nadaremnie Po­tem upa­dam by spocząć Raz jeszcze poczuć Cię blisko Gdy brak mi tchu Bo tlen już nie działa Pustostan Gdy cze­kam aż za­pukasz do drzwi Które zeb­rałeś ze sobą Pustostan Gdy sa­ma ze sobą tkwię Pustostan Nie poz­wa­la mi widzieć nic to mo­je schro­nienie, i ukojenie Nikt nie znajdzie Nikt nie odejdzie Jes­tem tu sama Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie.Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem.Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym.