Gdy naród nie chce już czytać swych poetów, składa im hołdy.


gdy-naród-nie-chce-już-czytać-swych-poetów-składa-im-hołdy
alec guinessgdynaródniechcejużczytaćswychpoetówskładaimhołdygdy naródnaród nienie chcechce jużjuż czytaćczytać swychswych poetówskłada imim hołdygdy naród nienaród nie chcenie chce jużchce już czytaćjuż czytać swychczytać swych poetówskłada im hołdygdy naród nie chcenaród nie chce jużnie chce już czytaćchce już czytać swychjuż czytać swych poetówgdy naród nie chce jużnaród nie chce już czytaćnie chce już czytać swychchce już czytać swych poetów

O kobiety! Wyście naszym szczęściem i nieszczęściem. Świat o was mówi z pogardą, a jednak ciągle hołdy składa.Klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.Społeczeństwo syte, żyjące w dobrobycie, nie zadowala się kupowaniem książek; chce także kupować poetów.Bo cza­sem tak by­wa, że wszys­tko powraca. Wy­ciągam nasze zdjęcie i głaszcze je­go włosy. Do­tykam ust. Widzę je­go uśmiech, widzę nas tak szczęśliwych. Obej­mu­je mnie, przy­tula, nie chce puścić z swych ramion. Ale gdy pat­rze w je­go oczy mnie już tam nie ma...Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :( Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania.