Gdy nie ma­my co z sobą zro­bić, gni­jemy ze smut­ku, w rozpaczy.


gdy-nie ­my-co z sobą-zro­bić-gni­jemy-ze smut­ku-w rozpaczy
myslacawierszemgdynie ma­myco z sobązro­bićgni­jemyze smut­kuw rozpaczygdy nie ma­mynie ma­my co z sobąco z sobą zro­bićgni­jemy ze smut­kugdy nie ma­my co z sobąnie ma­my co z sobą zro­bićgdy nie ma­my co z sobą zro­bić

Ko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bić, co zechcesz, by­lebyś jej o tym nie mówił.Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Mam ochotę z kimś po­gadać, z kimś ko­go ob­chodzę cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu. Zro­biło mi się smut­no, gdy zro­zumiałam, że nie ma ta­kiej osoby.Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie.spróbuj zro­zumieć in­nych gdy coś ich bo­li lub gdy im smut­no i proszę cię nie bądź tyl­ko piep­rzo­nym egoistą Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...