Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści


gdy-nie jes­teś-wsta­nie-uniknąć-prob­­mu-trze­ba-cho­ciaż-uniknąć-sta­nia ę-prob­­mem-dla-in­nych-z-cyk­lu-po­wieś
ridergdynie jes­teśwsta­nieuniknąćprob­le­mutrze­bacho­ciażsta­nia sięprob­le­memdlain­nychcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniagdy nie jes­teśnie jes­teś wsta­niewsta­nie uniknąćuniknąć prob­le­mutrze­ba cho­ciażcho­ciaż uniknąćuniknąć sta­nia sięsta­nia się prob­le­memprob­le­mem dladla in­nychz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniagdy nie jes­teś wsta­nienie jes­teś wsta­nie uniknąćwsta­nie uniknąć prob­le­mutrze­ba cho­ciaż uniknąćcho­ciaż uniknąć sta­nia sięuniknąć sta­nia się prob­le­memsta­nia się prob­le­mem dlaprob­le­mem dla in­nychz cyk­lu po­wieści

Kłam­stwo może i ma krótkie no­gi, ale długie ręce. Dla­tego cho­ciaż da­leko z nim nie zaj­dziesz, zdąży sięgnąć tam, gdzie te­go chcesz. Z cyk­lu po­wieści Nie roz­wiązuj swoich prob­lemów przed lus­trem. W tym przy­pad­ku co dwie głowy to na­dal jed­na. Z cyk­lu po­wieści Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści Podążaj tam, gdzie ciężko jest dojść, na­wet jeśli na­zywają cię osłem. Gdy wreszcie zaj­dziesz, okaże się, że jes­teś jeźdźcem z mar­chewką. Z cyk­lu po­wieści Nie zaw­sze krzyw­dzi­my in­nych dla­tego, że prag­niemy im zaszkodzić. Często ro­bimy to wówczas, gdy za bar­dzo za­pat­rzy­liśmy się na to, by pomóc sobie. Z cyk­lu po­wieści Marze­nia nas us­krzyd­lają, aż sa­me nie ulatują. Z cyk­lu po­wieści