Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści


gdy-nie jes­teś-wsta­nie-uniknąć-prob­­mu-trze­ba-cho­ciaż-uniknąć-sta­nia ę-prob­­mem-dla-in­nych-z-cyk­lu-po­wieś
ridergdynie jes­teśwsta­nieuniknąćprob­le­mutrze­bacho­ciażsta­nia sięprob­le­memdlain­nychcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniagdy nie jes­teśnie jes­teś wsta­niewsta­nie uniknąćuniknąć prob­le­mutrze­ba cho­ciażcho­ciaż uniknąćuniknąć sta­nia sięsta­nia się prob­le­memprob­le­mem dladla in­nychz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniagdy nie jes­teś wsta­nienie jes­teś wsta­nie uniknąćwsta­nie uniknąć prob­le­mutrze­ba cho­ciaż uniknąćcho­ciaż uniknąć sta­nia sięuniknąć sta­nia się prob­le­memsta­nia się prob­le­mem dlaprob­le­mem dla in­nychz cyk­lu po­wieści

Nie roz­wiązuj swoich prob­lemów przed lus­trem. W tym przy­pad­ku co dwie głowy to na­dal jed­na. Z cyk­lu po­wieści
nie-roz­wiązuj-swoich-prob­lemów-przed-lus­trem-w tym-przy­pad­ku-co dwie-głowy-to na­dal-jed­na-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści
jak-po­ważna-jest codzien­ność-trze­ba ę-prze­konać-na włas­nych-pęcherzach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Marze­nia nas us­krzyd­lają, aż sa­me nie ulatują. Z cyk­lu po­wieści
marze­nia-nas-us­krzyd­lają-aż ­me-nie ulatują-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia