Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia.


gdy-nie-modlimy-ę-co-dzień-to-znaczy-nie-wyglądamy-każdego-dnia-boga-nie-nasłuchujemy-jego-słowa-nie-gotujemy-ę-co-dzień-na-rozstrzygają
karl rahnergdyniemodlimysięcodzieńtoznaczywyglądamykażdegodniaboganasłuchujemyjegosłowagotujemydzieńnarozstrzygającepróbyżyciagdy nienie modlimymodlimy sięsię coco dzieńznaczy nienie wyglądamywyglądamy każdegokażdego dniadnia boganie nasłuchujemynasłuchujemy jegojego słowanie gotujemygotujemy sięsię coco dzieńdzień nana rozstrzygającerozstrzygające próbypróby życiagdy nie modlimynie modlimy sięmodlimy się cosię co dzieńznaczy nie wyglądamynie wyglądamy każdegowyglądamy każdego dniakażdego dnia boganie nasłuchujemy jegonasłuchujemy jego słowanie gotujemy sięgotujemy się cosię co dzieńco dzień nadzień na rozstrzygającena rozstrzygające próbyrozstrzygające próby życia

Rano budzimy się w Miłości, cały dzień trwamy w Miłości, to znaczy wypełniamy wolę Boga pod jego wejrzeniem, z Nim, w Nim i dla Niego samego. -Elżbieta bł
rano-budzimy-ę-w-miłoś-cały-dzień-trwamy-w-miłoś-to-znaczy-wypełniamy-wolę-boga-pod-jego-wejrzeniem-z-nim-w-nim-i-dla-niego-samego
Każdego dnia przeżywaj tylko jeden dzień. -William Osler
każdego-dnia-przeżywaj-tylko-jeden-dzień
Trzeba Boga prosić o dar prostoty, aby każdego dnia otrzymywać go z Jego ręki. -Baden
trzeba-boga-prosić-o-dar-prostoty-aby-każdego-dnia-otrzymywać-go-z-jego-ręki
jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia. -lolo13
jut­ro-wsta­nie-pier­wszy-dzień-mo­jego-dal­sze­go-życia
Gdy­by każdy zmar­no­wany dzień oz­naczyć pustą kartą, jak gęsto za­pisa­ny byłby zeszyt two­jego życia?  -jatoja
gdy­by-każdy-zmar­no­wany-dzień-oz­naczyć-pustą-kartą-jak gęsto-za­pisa­ny-byłby-zeszyt-two­jego-życia