Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia.


gdy-nie-modlimy-ę-co-dzień-to-znaczy-nie-wyglądamy-każdego-dnia-boga-nie-nasłuchujemy-jego-słowa-nie-gotujemy-ę-co-dzień-na-rozstrzygają
karl rahnergdyniemodlimysięcodzieńtoznaczywyglądamykażdegodniaboganasłuchujemyjegosłowagotujemydzieńnarozstrzygającepróbyżyciagdy nienie modlimymodlimy sięsię coco dzieńznaczy nienie wyglądamywyglądamy każdegokażdego dniadnia boganie nasłuchujemynasłuchujemy jegojego słowanie gotujemygotujemy sięsię coco dzieńdzień nana rozstrzygającerozstrzygające próbypróby życiagdy nie modlimynie modlimy sięmodlimy się cosię co dzieńznaczy nie wyglądamynie wyglądamy każdegowyglądamy każdego dniakażdego dnia boganie nasłuchujemy jegonasłuchujemy jego słowanie gotujemy sięgotujemy się cosię co dzieńco dzień nadzień na rozstrzygającena rozstrzygające próbyrozstrzygające próby życia

Rano budzimy się w Miłości, cały dzień trwamy w Miłości, to znaczy wypełniamy wolę Boga pod jego wejrzeniem, z Nim, w Nim i dla Niego samego.Każdego dnia przeżywaj tylko jeden dzień.Dziś dzień ta­ki piękny mamy, że mężczyz­nom się kłaniamy. Niech ten dzień ra­dością będzie i z pro­cen­tem ruszyć zechce. A my pa­nie z chęcią wielką przybędziemy wraz z butelką. Może nikt mi nie uwierzy, lecz w dzień mężczyzn na­pić się należy Trzeba Boga prosić o dar prostoty, aby każdego dnia otrzymywać go z Jego ręki.jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia.Gdy­by każdy zmar­no­wany dzień oz­naczyć pustą kartą, jak gęsto za­pisa­ny byłby zeszyt two­jego życia?