Gdy nie stać nas na miłość, stać nas zawsze na zazdrość.


gdy-nie-stać-nas-na-miłość-stać-nas-zawsze-na-zazdrość
maria dąbrowskagdyniestaćnasnamiłośćzawszezazdrośćgdy nienie staćstać nasnas nana miłośćstać nasnas zawszezawsze nana zazdrośćgdy nie staćnie stać nasstać nas nanas na miłośćstać nas zawszenas zawsze nazawsze na zazdrośćgdy nie stać nasnie stać nas nastać nas na miłośćstać nas zawsze nanas zawsze na zazdrośćgdy nie stać nas nanie stać nas na miłośćstać nas zawsze na zazdrość

Zna­leźć złoty śro­dek nie znaczy od­rzu­cić skraj­ności, lecz stać sta­bil­nie, gdy one w nas tańczą...Nie stać nas na­wet, by długo być nieszczęśliwymi.Nie stać nas nawet, by długo być nieszczęśliwymi.i nikt z nas nie wie co się jut­ro może stać Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas.