Gdy nie wiemy czegoś w ogóle, bądź wiemy mało - jesteśmy skłonni do podstawiania uczuć w miejsce rozumu.


gdy-nie-wiemy-czegoś-w-ogó-bądź-wiemy-ło-jesteśmy-skłonni-do-podstawiania-uczuć-w-miejsce-rozumu
thomas stearns eliotgdyniewiemyczegośogólebądźmałojesteśmyskłonnidopodstawianiauczućmiejscerozumugdy nienie wiemywiemy czegośczegoś ww ogólebądź wiemywiemy małomałojesteśmyjesteśmy skłonniskłonni dodo podstawianiapodstawiania uczućuczuć ww miejscemiejsce rozumugdy nie wiemynie wiemy czegoświemy czegoś wczegoś w ogólebądź wiemy małowiemy małojesteśmy skłonnijesteśmy skłonni doskłonni do podstawianiado podstawiania uczućpodstawiania uczuć wuczuć w miejscew miejsce rozumugdy nie wiemy czegośnie wiemy czegoś wwiemy czegoś w ogólebądź wiemy małojesteśmy skłonni dojesteśmy skłonni do podstawianiaskłonni do podstawiania uczućdo podstawiania uczuć wpodstawiania uczuć w miejsceuczuć w miejsce rozumugdy nie wiemy czegoś wnie wiemy czegoś w ogólejesteśmy skłonni do podstawianiajesteśmy skłonni do podstawiania uczućskłonni do podstawiania uczuć wdo podstawiania uczuć w miejscepodstawiania uczuć w miejsce rozumu

Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy.Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy.Co my wiemy, to tyl­ko kro­pel­ka. Cze­go nie wiemy, to cały ocean.Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.Gu­bi nas nie to, że nie wiemy kim jes­teśmy, lecz to, iż wy­daje nam się, że wiemy.Tak mało wiemy o sobie. Całe szczęście, że inni wiedzą mniej.