gdy noc pta­ki uciszy zos­taną wspom­nienia przy płomieniach zniczy al­bo niepamięć wszak bez przy­jaciół i rodziny dla świata jes­tem nikim 


gdy-noc-pta­ki-uciszy-zos­taną-wspom­nienia-przy-płomieniach-zniczy-al­bo-niepamięć-wszak-bez-przy­jaciół-i rodziny-dla-świata-jes­tem
mac790gdynocpta­kiuciszyzos­tanąwspom­nieniaprzypłomieniachzniczyal­boniepamięćwszakbezprzy­jaciółi rodzinydlaświatajes­temnikim gdy nocnoc pta­kipta­ki uciszyuciszy zos­tanązos­taną wspom­nieniawspom­nienia przyprzy płomieniachpłomieniach zniczyzniczy al­boal­bo niepamięćniepamięć wszakwszak bezbez przy­jaciółprzy­jaciół i rodzinyi rodziny dladla świataświata jes­temjes­tem nikim gdy noc pta­kinoc pta­ki uciszypta­ki uciszy zos­tanąuciszy zos­taną wspom­nieniazos­taną wspom­nienia przywspom­nienia przy płomieniachprzy płomieniach zniczypłomieniach zniczy al­bozniczy al­bo niepamięćal­bo niepamięć wszakniepamięć wszak bezwszak bez przy­jaciółbez przy­jaciół i rodzinyprzy­jaciół i rodziny dlai rodziny dla światadla świata jes­temświata jes­tem nikim gdy noc pta­ki uciszynoc pta­ki uciszy zos­tanąpta­ki uciszy zos­taną wspom­nieniauciszy zos­taną wspom­nienia przyzos­taną wspom­nienia przy płomieniachwspom­nienia przy płomieniach zniczyprzy płomieniach zniczy al­bopłomieniach zniczy al­bo niepamięćzniczy al­bo niepamięć wszakal­bo niepamięć wszak bezniepamięć wszak bez przy­jaciółwszak bez przy­jaciół i rodzinybez przy­jaciół i rodziny dlaprzy­jaciół i rodziny dla światai rodziny dla świata jes­temdla świata jes­tem nikim gdy noc pta­ki uciszy zos­tanąnoc pta­ki uciszy zos­taną wspom­nieniapta­ki uciszy zos­taną wspom­nienia przyuciszy zos­taną wspom­nienia przy płomieniachzos­taną wspom­nienia przy płomieniach zniczywspom­nienia przy płomieniach zniczy al­boprzy płomieniach zniczy al­bo niepamięćpłomieniach zniczy al­bo niepamięć wszakzniczy al­bo niepamięć wszak bezal­bo niepamięć wszak bez przy­jaciółniepamięć wszak bez przy­jaciół i rodzinywszak bez przy­jaciół i rodziny dlabez przy­jaciół i rodziny dla świataprzy­jaciół i rodziny dla świata jes­temi rodziny dla świata jes­tem nikim 

Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Gdy­by ogień był w sta­nie usunąć niepot­rzeb­ne wspom­nienia, mo­ja przeszłość już daw­no stanęłaby w płomieniach. {19.02.2015} Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..Jakże krótka noc, gdy myśli w bez­senność wprawiają a wszak mówią, że długą jest, gdy po­wieki nie zasypiają po­ranek nad­chodzi, za­raz bla­dy świt o so­bie przypomni wte­dy opuszczę czte­rech, mil­czących ścian pus­te kąty i wrócę z pow­ro­tem, gdy późny wieczór nastąpi Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni.