Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą.


gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
chemicalsgdypat­rzyszna bliz­nywspom­nieniabolągdy pat­rzyszpat­rzysz na bliz­nywspom­nienia bolągdy pat­rzysz na bliz­ny

Po stra­cie ukocha­nej oso­by, naj­bar­dziej bolą wspom­nienia i nies­pełnione marzenia. -Bruno
po stra­cie-ukocha­nej-oso­by-naj­bar­dziej-bolą-wspom­nienia-i nies­pełnione-marzenia
Są ta­kie wspom­nienia, które bolą zaw­sze. Bez względu na to, ile cza­su zdążyło już minąć. (z mo­jego mob­lo; 17.02.2015)  -watchingmefall
są ­kie-wspom­nienia-które-bolą-zaw­sze-bez wzglę-na to-ile-cza­su-zdążyło-już-minąć-z-mo­jego-mob­lo-17022015 
Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers
czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Lecz, gdy pat­rzysz na mnie mil­cząc, ja też milczę. -szantiil
lecz-gdy-pat­rzysz-na mnie-mil­cząc-ja też-milczę