Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą.


gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
chemicalsgdypat­rzyszna bliz­nywspom­nieniabolągdy pat­rzyszpat­rzysz na bliz­nywspom­nienia bolągdy pat­rzysz na bliz­ny

Po stra­cie ukocha­nej oso­by, naj­bar­dziej bolą wspom­nienia i nies­pełnione marzenia.Są ta­kie wspom­nienia, które bolą zaw­sze. Bez względu na to, ile cza­su zdążyło już minąć. (z mo­jego mob­lo; 17.02.2015) Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Lecz, gdy pat­rzysz na mnie mil­cząc, ja też milczę.