Gdy pew­ne­go dnia, za wiele lat, będziesz czy­tać ten list od człowieka, który kiedyś był Twoim oj­cem, być może poślesz mu jakąś myśl na po­cie­sze­nie. Już mi się od niej ro­bi ciep­lej na sercu.


gdy-pew­ne­go-dnia-za wiele-lat-będziesz-czy­ć-ten-list-od człowieka-który-kiedyś-był-twoim-oj­cem-być-może-poślesz-mu jakąś-myśl
jostein gaardergdypew­ne­godniaza wielelatbędzieszczy­taćtenlistod człowiekaktórykiedyśbyłtwoimoj­cembyćmożepośleszmu jakąśmyślna po­cie­sze­niejuż mi sięod niejro­biciep­lejna sercugdy pew­ne­gopew­ne­go dniaza wiele latbędziesz czy­taćczy­tać tenten listlist od człowiekaktóry kiedyśkiedyś byłbył twoimtwoim oj­cembyć możemoże pośleszpoślesz mu jakąśmu jakąś myślmyśl na po­cie­sze­niejuż mi się od niejod niej ro­biro­bi ciep­lejciep­lej na sercugdy pew­ne­go dniabędziesz czy­tać tenczy­tać ten listten list od człowiekaktóry kiedyś byłkiedyś był twoimbył twoim oj­cembyć może pośleszmoże poślesz mu jakąśpoślesz mu jakąś myślmu jakąś myśl na po­cie­sze­niejuż mi się od niej ro­biod niej ro­bi ciep­lejro­bi ciep­lej na sercu