Gdy pieniędzy nie sta­je, ho­nor jest niczym in­nym, jak chorobą.


gdy-pieniędzy-nie sta­-ho­nor-jest niczym-in­nym-jak chorobą
jean baptiste racinegdypieniędzynie sta­jeho­norjest niczymin­nymjak chorobągdy pieniędzypieniędzy nie sta­jejest niczym in­nymgdy pieniędzy nie sta­jeho­nor jest niczym in­nym

Sta­rość nie jest niczym in­nym, jak tyl­ko powtórze­niem wieku dziecięcego.Honor bez pieniędzy może być tylko chorobą.Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie.Uro­da nie sta­nowi o niczym, gdy nie jest urodą serca.Miłość jest niczym in­nym, jak żądzą nieśmiertelności.Miłość jest niczym in­nym, jak ra­dowa­niem się.